Gasne instalacije

Projektovanje, izrada i ugradnja gasnih instalacija

Kompanija GBZ Inženjering nudi kompletnu uslugu projektovanja, izgradnje, montaže i održavanja gasnih sistema, instalacija i uređaja. Za klijente izrađujemo celokupna projektna rešenja i vršimo izvođenje gasnih sistema za objekte najrazličitije namene, poput poslovnih i stambenih prostora, industrijskih postrojenja, hala, hotela, bolnica i slično.

 • U dogovoru sa klijentom sugerišemo, projektujemo i izvodimo sve vrste radova iz oblasti gasnih instalacija.
 • Posebnu pažnju posvećujemo racionalnoj upotrebi resursa i isplativosti samih sistema, vodeći pri tome računa o klijentovom budžetu.
 • Stručno i u dogovorenom roku, uz poštovanje svih zakonskih standarda, naš tim projektuje, izrađuje i ugrađuje sve tipove unutrašnjih gasnih instalacija merno regulacionih stanica i gasnih kotlarnica.
 • Spremni smo da odgovorimo na sve izazove i zahteve koji se pred nas postavljaju i da predložimo bolja, nova i tehnički savremenija rešenja.
 • Klijentima stavljamo na raspolaganje naše dugogodišnje iskustvo u projektovanju i izradi gasnih instalacija u skladu sa njihovim potrebama.

Projektujemo i izvodimo sisteme za:

unutrašnje gasne instalacije GBZ Inženjering

Unutrašnje gasne instalacije

Unutrašnja gasna instalacija počinje iza mernog uređaja na trošilima gasa, a završava se na vrhu kanala za odvod produkata sagorevanja u atmosferu. Trošila gasa su uređaji i aparati koji služe u domaćinstvu za grejanje prostorija i vode, kuvanje, pranje i slično. Uređaji koji su veći potrošači gasa su: šporeti, peći, kotlovi, kamini, protočni bojleri, grejalice itd.

Merno regulacione stanice

 • Kućni merno-regulacioni set (KMRS) se postavlja kod klijenta (obično na fasadi) u metalnoj kutiji i sadrži brojilo za očitavanje utroška gasa i regulator pritiska sa blok ventilom, filterom za gas i dovodnim ventilom. Služi da se gas iz distributivne gradske mreže pročisti (filtrira) i automatski smanjuje pritisak sa 1-4 bara na oko 20-25 milibara nadpritiska i dovodi u kućnu instalaciju.
 • Merno-regulaciona stanica (MRS) se ugrađuje na mestima predaje prirodnog gasa većim potrošačima. To je stanica sa opremom (ventil, zasun), uređajima za merenje i regulaciju protoka (regulator pritiska i gasno brojilo) i uređajima sigurnosti, gde se pritisak gasa snižava na potreban pritisak.
merno regulacione stanice
gasne kotlarnice GBZ Inženjering

Gasne kotlarnice

Vršimo projektovanje i ugradnju:

 • kotlarnice koje se nalaze u sastavu stambenog ili sličnog objekta u kome se zadržava ili boravi veći broj ljudi i u kojima najveći dozvoljeni radni pritisak gasa iznosi 100 mbar
 • kotlarnice koje se nalaze u posebnim građevinskim objektima u kojima najveći dozvoljeni radni pritisak gasa iznosi 4 bar
 • kotlarnice u kojima se koriste mešavine gasa i vazduha sa najvećim dozvoljenim radnim pritiskom 0,6 bar

Gasna postrojenja

Vršimo projektovanje i ugradnju:

 • generatora toplote u kojima, pored gasovitog goriva, istovremeno sagorevaju i druga goriva
 • industrijskih ložišta (npr. peći u industriji, kotlovi za spaljivanje smeća, industrijske sušare i sl.)
 • postrojenja koja delimično ili potpuno služe za proizvodnju električne energije
 • postrojenja kod kojih jedinično opterećenje gorionika prelazi 30 MW
 • instalacija za gasove u tečnoj fazi
GBZ Inženjering gasna postrojenja

Projektujemo i izvodimo sisteme za:

Unutrašnje gasne instalacije

Unutrašnja gasna instalacija počinje iza mernog uređaja na trošilima gasa, a završava se na vrhu kanala za odvod produkata sagorevanja u atmosferu. Trošila gasa su uređaji i aparati koji služe u domaćinstvu za grejanje prostorija i vode, kuvanje, pranje i slično. Uređaji koji su veći potrošači gasa su: šporeti, peći, kotlovi, kamini, protočni bojleri, grejalice itd.

unutrašnje gasne instalacije

Merno regulacione stanice

 • Kućni merno-regulacioni set (KMRS) se postavlja kod klijenta (obično na fasadi) u metalnoj kutiji i sadrži brojilo za očitavanje utroška gasa i regulator pritiska sa blok ventilom, filterom za gas i dovodnim ventilom. Služi da se gas iz distributivne gradske mreže pročisti (filtrira) i automatski smanjuje pritisak sa 1-4 bara na oko 20-25 milibara nadpritiska i dovodi u kućnu instalaciju
 • Merno-regulaciona stanica (MRS) se ugrađuje na mestima predaje prirodnog gasa većim potrošačima. To je stanica sa opremom (ventil, zasun), uređajima za merenje i regulaciju protoka (regulator pritiska i gasno brojilo) i uređajima sigurnosti, gde se pritisak gasa snižava na potreban pritisak
merno regulacione stanice GBZ Inženjering

Gasne kotlarnice

Vršimo projektovanje i ugradnju:

 • kotlarnice koje se nalaze u sastavu stambenog ili sličnog objekta u kome se zadržava ili boravi veći broj ljudi i u kojima najveći dozvoljeni radni pritisak gasa iznosi 100 mbar
 • kotlarnice koje se nalaze u posebnim građevinskim objektima u kojima najveći dozvoljeni radni pritisak gasa iznosi 4 bar
 • kotlarnice u kojima se koriste mešavine gasa i vazduha sa najvećim dozvoljenim radnim pritiskom 0,6 bar
gasne kotlarnice

Gasna postrojenja

Vršimo projektovanje i ugradnju:

 • generatora toplote u kojima, pored gasovitog goriva, istovremeno sagorevaju i druga goriva
 • industrijskih ložišta (npr. peći u industriji, kotlovi za spaljivanje smeća, industrijske sušare i sl.)
 • postrojenja koja delimično ili potpuno služe za proizvodnju električne energije
 • postrojenja kod kojih jedinično opterećenje gorionika prelazi 30 MW
 • instalacija za gasove u tečnoj fazi
gasna postrojenja GBZ Inženjering

Potrebno vam je stručno rešenje iz oblasti gasnih instalacija?

Naš tim poštuje isplativost i održivost instaliranih sistema, vodeći pri tom računa o vašem budžetu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Potrebno vam je stručno rešenje iz oblasti gasnih instalacija?

Naš tim poštuje isplativost i održivost instaliranih sistema, vodeći pri tom računa o vašem budžetu.

KONTAKTIRAJTE NAS